Onze algemene voorwaarden en privacy beleid

Algemene Voorwaarden geldig voor Evenement of beurs van Follow the road to your heart

Artikel 1 : Definities

In deze Algemene Voorwaarden van Follow the road to your heart, worden verstaan alle onderhavige bepalingen welke van toepassing zijn op elke overeenkomst.

1. Organisator: In deze algemene voorwaarden wordt onder – de organisator – verstaand de volgens   het briefhoofd van deze overeenkomst van deelname genoemde organiserende onderneming of instelling, verder te noemen de organisator, alsmede haar bevoegde vertegenwoordigers.

2. Deelnemer: In deze algemene voorwaarden wordt onder –  de deelnemer – verstaan de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Overeenkomst: In deze algemene voorwaarden wordt onder – de overeenkomst van deelname – verstaan het door de deelnemer gehuurde, in vierkante meters uitgedrukte, vloeroppervlak of het aantal marktkramen cq. consult tafel.

4. Evenement: In deze algemene voorwaarden wordt onder – het evenement – verstaan de beurs zoals benoemd in de overeenkomst van deelname waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.  

5. Exclusiviteit van product- of dienstvoering. In deze algemene voorwaarden wordt onder – exclusiviteit van product- of dienstvoering – verstaan het met uitsluiting van andere deelnemers met hetzelfde product of dezelfde dienstvoering alleen gerechtigd zijn tot het in de stand voeren
van een naar merk, type, soort, land van herkomst en prijs onderscheiden product of dienst.
Exclusiviteit als bedoeld in dit lid wordt niet verleend door de organisator tenzij in uitzonderlijke gevallen zoals onder meer ter bescherming van normale concurrentieverhoudingen tussen deelnemers of ter voorkoming van misleiding of misverstanden bij het publiek.

6. Exclusiviteit van bedrijfsactiviteit: In deze algemene voorwaarden wordt onder – exclusiviteit van bedrijfsactiviteit – verstaan het meet uitsluiting van andere branchegenoten alleen gerechtigd zijn tot het aangaan van de overeenkomst van deelname met de organisator ten behoeve van de
bedrijfsactiviteit waarmee de deelnemer intekent bij de overeenkomst van deelname.
Exclusiviteit als bedoeld in dit lid wordt niet verleend door de organisator tenzij in uitzonderlijke gevallen waarbij reeds bestaande en erkende werkafspraken tussen branchegenoten, franchise ondernemers en dealers omtrent verzorging of dekkingsgebieden op het evenement van toepassing
kunnen worden verklaard.

1. Een recht van exclusiviteit in de zin van lid 5 en 6 kan alleen op initiatief van de organisator worden verleend. De organisator verleent aan de deelnemer die het betreft uitsluitend schriftelijk het recht van exclusiviteit met daarin de uitdrukkelijke en limitatieve voorwaarden en beperking van dit recht.
2. De deelnemer kan zich er nooit op beroepen, dat hij stilzwijgend, of op basis van eigen schrijven aan de organisator van menig mocht zijn recht van exclusiviteit in de zin van lid 5 en 6 verkregen te hebben.

Artikel 2 : Overeenkomst van deelname

1.   Een overeenkomst van deelname aan het evenement is uitsluitend tot stand gekomen wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1.1 De organisator op zijn initiatief aan de deelnemer het formulier ten behoeve van de overeenkomst van deelname heeft doen toekomen.
1.2 Deze inschrijfformulieren door de deelnemer binnen de door de organisator in zijn berichtgeving gestelde finale termijn is ingevuld en zonder enige door de deelnemer bijgeschreven beperkende voorwaarden is ondertekend en geretourneerd. De deelnemer akkoord is gegaan met de
algemene voorwaarden.
1.3  Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden de door de organisator,dat evenement , de vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij ander bepaald door de organisator. Mocht de deelnemer minderjarig zijn dan dient er altijd één volwassene mededeelnemer aanwezig te zijn.

1.4 De deelnemer dient te allen tijde 30 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn.
In dien de deelnemer door omstandigheden niet dertig minuten voor aanvang van het evenement aanwezig denkt te zijn, dient de deelnemer de organisator hiervan op de hoogte te stellen, hetzij via telefoon of whatss app.
In dien de deelnemer in gebreke blijft dan mag de organisator beslissen om de gehuurde plaats te verwijderen. De deelnemer kan dan geen aanspraak maken op restitutie van het betaalde bedrag.
      

Artikel 3 : Geen voortgang van het Evenement

1. De organisator beslist over het al dan niet houden van het in de overeenkomst van deelname
genoemde evenement en stelt de plaats, de data en de openingstijden vast waarop het genoemde evenement zal plaatsvinden.

2. Indien het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens te weinig animo door een te gering aantal overeenkomsten van deelname geen doorgang kan vinden heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De door de deelnemer reeds
betaalde sommen zullen door de organisator binnen vier weken worden gerestitueerd, verminderd met de door de organisator gemaakte administratiekosten.

3. De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor wegens situaties van overmacht zoals brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderings–maatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatiemaatregelen en andere buitengewonde omstandigheden, de vastgestelde data van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname te wijzigen, af te gelasten dan wel het reeds vastgestelde evenement geen doorgang-of voortgang te laten vinden.

4. In geval het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname wegens situaties van overmacht, genoemd in lid 3, in het geheel geen doorgang mag of kan vinden of gedurende het al lopende evenement geen verdere voortgang meer mag of kan vinden vanwege genoemde situaties, genoemd in lid 3, komt de overeenkomst van deelname te vervallen, en worden naar de stand van voorbereiding of uitvoering de reeds voldane bedragen samenhangend met de overeenkomst van deelname gerestitueerd. Wel blijft de voorwaarde van gehoudenheid van de deelnemer bestaan die kosten te voldoen die gegeven de face van voorbereiding-, opbouw- aanvang of voortduring van het evenement niet meer bespaard konden worden. Deze kosten worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.
De deelnemer accepteert met deze overeenkomst van deelname deze bijzondere omstandigheid als zijnde een risico voor rekening van uitsluitend de deelnemer.

5. In geen van de hierboven genoemde gevallen kan deelnemer recht doen gelden op vergoeding van de schade in welke vorm dan ook.
 
Artikel 4 : Onderhuur

1. Het is deelnemer zonder de schriftelijke toestemming van de organisator niet toegestaan de door hem gehuurde standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren, of deze geheel of  gedeeltelijk aan derden ten gebruik af te staan als in de overeenkomst van deelname is bepaald en door deze algemene voorwaarden is toegestaan.

Artikel 5 : Betaling

1. De huurprijs en alle overige betaling zijn verschuldigd op de datum door de organisator verstuurde factuur. De deelnemer verplicht zich de daarop gebaseerde factuur binnen de op de nota vermelde termijn in haar geheel te voldoen. Als de deelnemer het bedrag contant wenst te betalen dient dit
voorafgaand aan het evenement bij de organisator bekend te zijn.

2. Alle overige kosten voortvloeiend uit de deelname die nog tijdens het evenement worden verricht ten behoeven van de deelnemer dienen op het evenement contact te worden voldaan.

3. Bij gebreken van betaling binnen veertien dagen zullen de achterstallige bedragen door of namens de organisator worden geïncasseerd, verhoogd met de wettelijke interest, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zowel in- als buiten rechte,
zijn voor rekening van de deelnemer.

4. In het geval de overeenkomst van deelname tot stand komt binnen een termijn van veertien dagen voor de aanvangsdatum van het evenement zal de deelnemer de huurprijs voor aanvang van het evenement moeten voldoen. Mits anders afgesproken met de organisator.

5. Indien deelnemer de huurprijs niet geheel of niet tijdig voldoet heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst onmiddellijk ontbonden te verklaren, onverminderd de gehoudenheid van de deelnemer tot betaling van de op het tijdstip van die verklaring in verband met zijn deelname op zijn verzoek te zijnen behoeve of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten, een en ander zonder dat deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van reeds betaalde huurpenningen of op vergoeding van de schade, in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden.

Artikel 6: Annulering en verstek

1. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.

2. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde ruimte gebruik te maken kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot de betaling van naar annuleringsmaand
gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de schadevergoeding te vorderen,
    voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
    – tot 4 weken voor de aanvang van het evenement: 25%
    – tot 3 weken voor de aanvang van het evenement: 35%
    – tot 2 weken voor de aanvang van het evenement: 50%
    – tot 1 week voor de aanvang van het evenement: 75%
    – tot een dag voor de aanvang van het evenement: 100%

3. De organisator stuurt de deelnemer een schriftelijke bevestig van de annulering.

4. Er is sprake van verstek in geval de deelnemer heeft verzuimd tot voor de eerste dag van opening van het evenement een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de organisator.

5. In het geval van verstek laten gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst van deelname zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij de organisator recht heeft op het in lid 2 genoemde bedrag van de reeds betaalde of verschuldigde huurprijs
vermeerderd met in verband met zijn deelname te zijne behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen en vermeerderd met de kosten die gemaakt moeten worden om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende
standruimte om te bouwen of anderszins aan te passen.

6. Bij een overlijden in naaste familie is lid 2 niet van toepassing. De deelnemer is wel verplicht de organisator schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid, risico, verzekering

1. Alle attributen en personen waarvan de deelnemer zich bedient bevinden zich in de ruimte(n) waar het evenement wordt gehouden en op de bijbehorende terreinen voor rekening en risico van deelnemer. De organisator belast zich niet met de verzekering ten behoeve van de deelnemer.

 2. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voorgekomen uit zichtbare of onzichtbare gebreken, verborgen of niet-verborgen gebreken of door van buiten komende onheilen behoudens opzet of grove schuld, evenmin van door derden
veroorzaakte schade.

3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade, die door zijn toedoen of zijn nalatigheid zulks van zijn personeel of zulks van zijn lasthebbers, dan wel door zijn inzendingen aan de eigendommen van de organisator- of de eigendommen waarvoor de organisator jegens derden verantwoordelijk
is of aan een andere deelnemer worden toegebracht.

4. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een van deelnemers.

5. De deelnemer moet ten behoeve van het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname afdoende verzekerd zijn tegen risico van wettelijke aansprakelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator voor iedere vorm van schade die op de organisator door derden mocht
worden verhaald direct of indirect samenhangend met de deelname.

6. Indien een presentatie zodanig is dat hiervoor speciale verzekering vereist zijn dan dienen deze tijdig te worden afgesloten en dient de deelnemer desgewenst op verzoek van de organisator een bewijs hiervan te zenden.

Artikel 8: Diverse verbodsbepalingen

1. Een zodanig gebruik te maken van de hem toegewezen standruimte, dat daardoor voor de organisator, de andere deelnemers of voor de bezoekers lawaai, belemmering van toe- en of doorgang, lichtval, uitzicht of andere hinder of gevaar of schade kan ontstaan.

2. Te allen tijden licht ontvlambare en ontplofbare stoffen of bijtende, prikkelende, onwelriekende of anderszins voor personen direct gevaar of anderszins hinder opleverende stoffen waar dan ook in de stand aanwezig te hebben.

3. Te allen tijden open vuur in de stand te branden.

4. Het aanzien en functioneren van de stand met materiaal en bezetting en de inrichting van de stand voor het sluitingstijdstip voor het publiek op de dag van het evenement zodanig te veranderen ten behoeve van de opvolgende afbraakperiode dat daarmee de voorlichting aan het publiek en
een esthetisch aangezicht van de stand niet meer gewaarborgd zijn.

5. De deelnemer is verplicht de gehuurde standruimte(n) steeds in goede staat en schoon te houden.
De organisator mag bij het niet in goede staat en schoon van de standruimte kosten in rekening brengen.

6. Welke vorm van horeca-activiteit dan ook te ontplooien of rook-, eetwaren en drinkwaren ter verkoop aan te bieden. Het laten proeven van producten is toegestaan uitsluitend in geval de deelnemer hiermee per aanvullend geschrift heeft ingetekend. De aangeboden hoeveelheid mag echter niet de omvang van een volledige of volwaardige consumptie hebben.

7. Te spijkeren, schroeven, schilderen, boren of anderszins bewerkingen of handeling uit te voeren op- in of aan het complex waaronder verstaan de hal, tenten, vloeren of andere door de organisator ter beschikking locaties of stands.

Artikel 9: Fotografie, Videografie, afbeeldingen

1. het is de organisator toegestaan in het gebouw tekeningen, reproducties foto’s , video’s en films of andere afbeeldingen te maken, als haar eigendom te beschouwen en deze voor door de organisator te bepalen doeleinden te gebruiken.

2. Het is de deelnemer verboden van andere dan de eigen stand tekeningen, reproducties, foto’s  video’s, films of andere afbeeldingen te maken gedurende de opbouw, de dagen van het evenement en de afbouw. Bij deze activiteiten mag de bezoeker en de mededeelnemer geen hinder of belemmering ondervinden.

Artikel 10: Surséance van betaling, faillissement en wanprestatie

1. In geval de deelnemer uitstel van betaling heeft aangevraagd en ongeacht of dit uitstel is verleend dan wel in geval de deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, ongeacht of het vonnis van failliet verklaarde in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de organisator het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na nadere sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen de onmiddellijke betaling van de huursom voortvloeiend uit de overeenkomst van deelname met alle bijkomende kosten te vorderen of de overeenkomst met deelnemer na sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen als ontbonden te verklaren onverminderd de rechten van de organisator op grond van wanprestatie.

2. In geval de deelnemer in gebruikte blijft de huursom tijdig te betalen of wanneer een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden nagekomen heeft de organisator het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheden na daartoe in gebreke te zijn gesteld de onmiddellijke betaling van de overeengekomen huursom te vorderen met alle bijkomende kosten of de overeenkomst met deelnemer na daartoe in gebreke te zijn gesteld zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren onverminderd de rechten
van de organisator op grond van wanprestatie.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen wordt de deelnemer een rente verschuldigd van twee procent per maand, ook in het geval van een gedeelte van een maand.

4. Alle kosten die door de organisator worden gemaakt om tot incasso te komen van de  verschuldigde bedragen uit de overeenkomst van deelname, komen ten laste van de deelnemer die verplicht is op de eerste herinnering te voldoen.

5. Onder meer komen ten laste van de deelnemer, alle declaraties van advocaten en procureurs, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.

Artikel 11: Orde, bewaking en veiligheid

1. De organisator zorgt voor de handhaving van de orde en draagt zorg voor de bewaking binnen de ruimte(n) waarin het evenement wordt gehouden op de daar voor vastgestelde data en uren. Zij geeft zodanige voorschriften, bepalingen of aanwijzingen als zij in het belang van een ordentelijk verloop van het evenement voorbereiding-, opbouw-, uitvoering en afbouw en in het  kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht. De organisator en (plaatselijke) autoriteiten als brandweer en politie hebben daarom te allen tijd vrije toegang tot de stand(s)  van de deelnemer.

2. De organisator regelt en beperkt zo nodig de openstelling voor het publiek, en stelt de toegangsprijs vast.

3. De deelnemer is verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door de organisator uitgevaardigde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen, onverminderd de verplichting zich te gedragen naar de door de overheid en haar diensten in het belang van de veiligheid en openbare orde gegeven voorschriften.

4. Aan de deelnemer die naar het uitsluitend oordeel van de organisator de orde verstoort, zich misdraagt of zich niet overeenkomstig de voorschriften in de vorige artikelen gedraagt, kan het verdere recht van toegang tot de gehuurde ruimte(n) waarin het evenement wordt gehouden door de organisator worden ontzegd, terwijl hij terstond daaruit kan worden verwijderd.

5. In het geval de deelnemer zich niet overeenkomstig de bepalingen volgens deze algemene voorwaarden houdt is de organisator tevens gerechtigd, na de deelnemer daartoe in gebreke te hebben gesteld, alle noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen en zonder enige formele gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst van deelname als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, de gehuurde ruimte te ontruimen en te ontdoen van de aanwezige standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan, en het wegnemen van al hetgeen door deelnemer in strijd met de bedoelde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen is geplaatst,
gebouwd of aangebracht, een en ander op kosten en risico van de deelnemer, zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van gelden of op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht gelden, In dit geval blijven alle door de deelnemer jegens de organisator aangegane verplichtingen onverminderd van kracht.

6. De deelnemer is verplicht op verzoek van de organisator of op verzoek van vertegenwoordigers van de organisator controle te laten uitvoeren op goederen welke door hen worden aangevoerd of afgevoerd.

Artikel 12: Regressierecht van de deelnemer

1. Indien de organisator op enigerlei wijze haar verplichtingen niet is nagekomen zoals in deze algemene voorwaarden of per aanvullend geschrift van de organisator is neergelegd dan kan de deelnemer tot uiterlijk tien dagen na het evenement zoals genoemd in de overeenkomst van deelname een financiële vergoeding eisen. Deze vergoeding zal ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde stand huur kunnen belopen behoudens opzet of grove schuld.

Artikel 13: Domiciliekeuze

1. Ten aanzien van de uitvoering van deze algemene voorwaarden van de door de organisator  krachtens deze algemene voorwaarden gegeven voorschriften en bepalingen en van andere overeenkomsten te zake van deelname tussen deelnemer en de organisator is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan uit deelname of uit de toepassing van deze algemene voorwaarden dan wel van andere overeenkomsten ter zake van het evenement of krachtens deze algemene voorwaarde door de organisator gegeven voorschriften en bepalingen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zo nodig onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter, in eerste aanleg in de plaats van de feitelijke vestiging van de organisator, behoudens de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter.

Artikel 14: Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

1. In bijzondere gevallen kan van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden worden afgeweken door een uitsluitend schriftelijke bevestiging van deze afwijking door de organisator, hetzij op eigen initiatief, hetzij als instemmende reactie op een uitsluitend schriftelijke aanvraag tot afwijking of ontheffing door de deelnemer.

2. In een dergelijke situatie zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die niet in schriftelijke bevestiging tot onderwerp van de afwijking zijn verklaard, onverminderd en integraal  van kracht.

Artikel 15: Onvoorziene gevallen

1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet hebben voorzien, beslist in eerste instantie de organisator onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 16: Toegankelijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde direct en kosteloos op te vragen bij de organisator.

Artikel 17: Deponering

1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds……… en gedeponeerd onder dossiernummer…….
     bij de Kamer van Koophandel te ………………………

privacywetgeving

Follow the road to your heart, gevestigd aan Oude Vlissingseweg 99 4336AC Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.followtheroadtoyourheart.nl

Oude Vlissingseweg 99 4336AC Middelburg

+31683373359

Jeanne Sprengers is de Functionaris Gegevensbescherming van Follow the road to your heart  Zij is te bereiken via jeannesprengers@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Follow the road to your heart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via followtheroadtoyourheart@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Follow the road to your heart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Follow the road to your heart neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Follow the road to your heart) tussen zit. Follow the road to your heart gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Avast virusscanner en internetbescherming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 1. Follow the road to your heart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 
 2. Persoonsgegevens: 180 dagen: Mailinglijst
 3. Personalia: 180 dagen: Mailinglijst
 4. Adres : 180 dagen: Mailinglijst
 5. Emailadres: 180 dagen: Mailinglijst
 6. Bankrekeningnummer: 180 dagen: Mailinglijst

Delen van persoonsgegevens met derden

Follow the road to your heart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Follow the road to your heart gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Follow the road to your heart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar followtheroadtoyourheart@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Follow the road to your heart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Follow the road to your heart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via followtheroadtoyourheart@gmail.com.
–  Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
×